Lietuvos kosmoso politika

Teisiniai dokumentai

2011 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija „Gairės dėl kosmoso pridėtinės vertės ir naudos Europos piliečių saugumui“

Europos Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos veiksmų (nuo 2014 m.)

Europos Sąjungos Tarybos 2011 m. gegužės 31 d. posėdžio išvados dėl Konkurencingumo tarybos rezoliucijos „Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas“

2011 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos komunikatas „Dėl Europos Sąjungos kosmoso strategijos, teikiančios naudą jos piliečiams“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1478 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 “Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” ištraukos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1478 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 “Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”

Ministro Pirmininko kanclerio 2010 m. spalio 14 d. pavedimas Nr. 62-5679 dėl LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2010 m. rugsėjo 30 d. kreipimosi Nr. S-2010-8936 į Ministrą Pirmininką “Dėl diskusijos “Inovacijų kosmoso srityje plėtra ir viešasis interesas” apibendrinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimas dėl bendradarbiavimo taikiais tikslais kosmoso srityje, 2010 m. spalio 7 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 567 “Dėl mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų kosmoso srityje plėtros”

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr.4-436 “Dėl Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos ir jos įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių plano”

Nacionalinė mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436

Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436

Lietuvos mokslo ir verslo potencialo, siekiant įsijungti į Europos kosmoso agentūrą, analizė ir įvertinimas 

Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436 (2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-1032 redakcija)

Lietuvos MTEP ir inovacijų politika

Už Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos MTEP ir inovacijų srities koordinavimą Lietuvoje yra atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija.

Naudojant ES struktūrinę paramą yra įgyvendinamos Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa, Tyrėjų karjeros programa ir Bendroji nacionalinė kompleksinė programa, šioms programoms 2007-2013 m. laikotarpiu numatyta skirti 587 mln. eurų parama.Pagrindinis Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bedradarbiavimo programos tikslas yra stiprinti MTEP infrastruktūrą, įsteigiant integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius), 2008 m. gruodžio mėn. buvo patvirtinatas slėnių programų finansavimas:
 • Slėnio „Saulėtekis“, esančio Vilniuje, programa skirta medžiagų mokslo, lazerių ir šviesos technologijų, nanoinžinerijos ir elektronikos plėtrai.
 • Slėnio „Santara“, įsteigto Vilniuje, programa skirta biotechnologijų, medicinos, biofarmacijos, gamtos mokslų ir informacinių ir telekomunikacinių technologijų plėtrai.
 • Slėnio „Santaka“, esančio Kaune, programa skirta chemijos ir biofarmacijos, mechatronikos, ateities energetikos ir informacinių ir telekomunikacinių technologijų plėtrai.
 • Slėnio „Nemunas“, įsteigto Kaune, programa skirta agrobiotechnologijų, bioenergijos, miškininkystės ir saugaus ir sveiko maisto tyrimų plėtrai.
 • Klaipėdos slėnio Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa skirta jūrų aplinkos ir jūrinių technologijų vystymui.


2009 m. liepos mėn. ES socialinio fondo parama buvo paskirta aštuonioms Nacionalinėms kompleksinėms programoms.


Kad būtų efektyviai įgyvendintos Slėnių ir Nacionalinės kompleksinės programos, 2009 m. liepos mėn. buvo patvirtinta Jungtinių tyrimų programos:

 • Inžinerijos ir informacinių technologijų,
 • Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų,
 • Biomedicinos ir biotechnologijos,
 • Gamtos išteklių ir žemės ūkio.

Pagrindinis Tyrėjų karjeros programos tikslas yra protų sugrąžinimas ir pritraukimas, tyrėjų mobilumo skatinimas ir valstybės parama aukštos kvalifikacijos darbo jėgai.

Ūkio ministerija Lietuvos ekonomikos vystymui įgyvendina du planus:

 • Lietuvos ekonomikos skatinimo planas, kuriam skirta apytiksliai 5 mlrd. litų, ir kuriuo siekiama išplėsti verslo finansavimo galimybes, remti eksportą ir investicijas.
 • Šalies ekonomikos restruktūrizacijos planas – perėjimas nuo mažą pridėtinė vertę kuriančios ekonomikos prie kuriančios didelę pridėtinę vertę, planui skirta apytiksliai 3,3 mlrd. litų.

Ūkio ministerija yra identifikavusi pramonės sektorius, tinkamus klasterizacijai ir investicijoms į aukštąsias technologijas:
 • biotechnologijų,
 • lazerių ir jų komponentų,
 • informacinių ir komunikacinių technologijų,
 • atsinaujinančios energijos technologijų,
 • sveikatos technologijų.